HomeAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene verkoopsvoorwaarden (de “AVV”) zijn van toepassing op de logistieke en/of transportprestaties en/of andere eraan verbonden prestaties die worden geleverd door de entiteiten van de Groep EuroFlex Logistics, gezamenlijk of afzonderlijk (respectievelijk “de Prestatie(s)” en “de Prestatieverlener”) ten behoeve van de klant (de “Klant”) en op alle gematerialiseerde of gedematerialiseerde informatiestromen. De AVV worden geacht as such door de Klant te zijn aanvaard en vormen de enige verbintenis van de partijen (de “Partijen”) met betrekking tot het voorwerp ervan. Ze annuleren en vervangen alle voorgaande verwante documenten die tussen de Partijen zijn uitgewisseld. Er wordt dan ook overeengekomen dat de algemene aankoopvoorwaarden van de Klant, de contractuele bestekken en/of elk ander soortgelijk document niet van toepassing zijn op de Prestaties. Elke bestelling die door de Klant aan de Prestatieverlener wordt toevertrouwd en die door laatstgenoemde is aanvaard, houdt de uitdrukkelijke aanvaarding van de AVV door de Partijen in. Er wordt gepreciseerd dat de logistieke Prestaties zullen gebeuren in overeenstemming met een middelenverbintenis en met de bepalingen van het beroepsreglement type openbare koelopslagplaatsen en algemene koelmagazijnen dat is voorzien in de artikelen L 522-13 tot L 522-19 van het Franse Wetboek van Koophandel en door het Franse besluit van 4 december 1948 (hierna “het Règlement professionnel type of RPT”). Wat de transportprestaties betreft, wordt er gepreciseerd dat de Prestaties, ongeacht de hoedanigheid waarin de Prestatieverlener intervenieert, zullen gebeuren: - voor de binnenlandse transportprestaties via de weg in Frankrijk in overeenstemming met een resultaatsverbintenis volgens het typecontract openbaar vervoer van aan bederf onderhevige goederen onder geleide temperatuur van bijlage V van artikel D 3222-5 van het Franse Wetboek van Transport (“Typecontract Transport”) en desgevallend volgens het typecontract transportopdracht van 5 april 2013 van bijlage V van artikel D 3224-3 van het Franse Wetboek van Transport (“Typecontract Transportopdracht”). - voor de binnenlandse transportprestaties via de weg in een ander land dan Frankrijk, in overeenstemming met de wet- en regelgeving van het land waar de Prestatie wordt uitgevoerd, en bij gebrek aan specifieke vigerende wet- en/of regelgeving zal er toepassing worden gemaakt van het Verdrag van Genève van 19 mei 1956 (“CMR-verdrag”). - voor de internationale transportprestaties via de weg en voor gecombineerd transport, in overeenkomst met het CMR-verdrag. Bij stilzwijgen van voormelde teksten, vallen de Prestaties bij wijze van vervanging onder de Algemene Verkoopsvoorwaarden T.L.F. die de verrichtingen regelen die worden uitgevoerd door de logistieke en/of transportoperatoren.
2. UITVOERING VAN DE PRESTATIES
2.1. Verplichtingen van de Klant:
de Klant moet het brutogewicht van de producten meedelen, verpakking en verpakkingsmateriaal inbegrepen. De vermeldingen op de etiketten moeten aansluiten bij de reglementaire vereisten en de sanitaire verplichtingen, met de traceerbaarheidsvereisten en de documenten die de producten begeleiden. De Klant, behoudens uitdrukkelijke, voorafgaande en door de Prestatieverlener aanvaarde verklaring, bezorgt slechts producten die strikt compatibel zijn met de agrovoedingsproducten.
2.2. Temperaturen:
de uiterste datum voor verbruik, verkoop of minimale houdbaarheid van de toevertrouwde producten, de bewaar-, opslag-, transport- en levertemperaturen worden bepaald door de vigerende regelgeving. Bij ontstentenis geeft de Klant zijn richtlijnen, die compatibel zijn met de regelgevende en sanitaire vereisten voor de aan bederf onderhevige producten en leeft de Prestatieverlener ze na (met een tolerantie bij het contact met de producten die in overeenstemming is met de wet- en regelgevende vereisten).
2.3. Weigering van producten:
de Prestatieverlener mag de producten weigeren waarvan de aard niet of onvoldoende is meegedeeld, of die bij hem aankomen zonder voldoende voorafgaande informatie/aankondiging of buiten de openingsuren van de vestigingen. Alleen de Klant staat in voor de eventuele gevolgen van ontoereikende en/of foute en/of laattijdige verklaringen.
2.4. Properheid van de producten:
de door de Klant aan de Prestatieverlener bezorgde producten blijven de eigendom van de Klant. Daarom komen de Partijen overeen dat de Prestatieverlener vreemd blijft aan elke betwisting met betrekking tot de properheid van de producten. De Prestatieverlener ontvangt of overhandigt de producten in zijn hoedanigheid van ontvanger of bezorger voor rekening van de Klant. De Prestatieverlener heeft niet de hoedanigheid van bestemmeling noch van expediteur.
2.5 Afname, preparatie en verzending van de producten:
elk product waarvan de uiterste data van minimale duurzaamheid of uiterste verbruiksdata zijn verstreken, mag de opslagplaats alleen verlaten met een sanitair geleibiljet of met het oog op vernietiging ervan. Bij ontstentenis van instructies van de Klant binnen een redelijke termijn, mag de Prestatieverlener de producten vernietigen op kosten van de Klant, waarbij de Prestatieverlener geen enkele aansprakelijkheid treft omtrent de staat van het betrokken producten en voor de administratieve gevolgen die eruit zouden kunnen voortvloeien. De producten worden klaargemaakt en beheerd op de openingsdagen en -uren van elke vestiging. Ze worden aangevoerd volgens de termijnen van het transportplan en van het netwerk van de correspondenten. Het transportplan kan te allen tijde door de Prestatieverlener worden gewijzigd.
3. TARIEVEN
Elke prospect of Klant kan bij de Prestatieverlener de geldende tarieven en het barema van de eenheidsprijzen opvragen. Alle prijzen werden berekend volgens de door de Klant meegedeelde elementen. De Prestatieverlener kan de noteringen en tarieven van de Prestaties te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of opschorten. In afwijking van het artikel 1195 van het Frans Burgerlijk Wetboek, komen de Partijen overeen de geldende modaliteiten te goeder trouw te heronderhandelen in geval van wijziging van de economische, politieke, technologische, juridische, wet-/regelgevende en exploitatieomstandigheden die onvoorzienbaar zijn voor de Partijen, ontsnappen aan elke controle van hunnentwege, de zich voordoen na de inwerkingtreding van de AVV en het contractuele economische evenwicht verstoren.
4. FACTUREN
De facturen moeten worden betaald op 30 kalenderdagen na factuurdatum, zonder korting. Elke aftrek/verrekening door de Klant ten aanzien van de Prestatieverlener is uitgesloten. De gehele of gedeeltelijke wanbetaling van een bepaalde factuur op de vervaldatum zal zonder formaliteiten het verval van de betaaltermijn met zich brengen en alle bedragen die verschuldigd zijn op de datum van voormelde wanbetaling onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar maken en zal de Prestatieverlener machtigen om de contante betaling te vragen van elke nieuwe Prestatie. Bovendien zullen die verschuldigde bedragen automatisch de inning met zich brengen van verwijlinteresten a rato van de rentevoet die de Europese Centrale Bank toepast op haar meest recente financieringsverrichting, verhoogd met 10 punten en met een forfaitaire vergoeding voor inningskosten ten bedrage van 40 € of een hoger bedrag dat moet worden gerechtvaardigd.
5. AANSPRAKELIJKHEID
5.1. Op grond van zijn Prestaties is de Prestatieverlener aansprakelijk inzake logistiek op grond van het Type Beroepsreglement of RPT en inzake transport op grond van het Typecontract Transport, van het Typecontract Transportopdracht en het CMR-verdrag volgens de aard van het transport. Wanneer, bovendien, de Prestatieverlener binnenlandse transportprestaties verricht in een land waar er geen specifieke wet- en/of regelgeving is voorzien inzake de beperkingen van een transportgerelateerde aansprakelijkheid in geval van verlies, averij of vertraging, zullen de voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen die zijn voorzien in het CMR-verdrag worden toegepast.
5.2. Hoe dan ook beperkt de aansprakelijkheid van de Prestatieverlener zich uitsluitend tot de rechtstreekse materiële schade die alleen door de Prestatieverlener is veroorzaakt. De Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat Prestatieverlener op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld in de volgende gevallen: - inzake de fabricage van de producten, de samenstelling en de intrinsieke kwaliteiten ervan, de verkoop, commercialisatie en verdeling ervan, de etikettering (en meer bepaald in overeenstemming met de Verordening (EU) 1169/2011 INCO), de controle ervan (de Klant staat onder meer in voor de naleving van de microbiologische criteria van zijn producten in overeenstemming met de Verordening (EU) 2073/2005). De Klant verbindt zich ertoe toe te zien op elke wetgeving, inzonderheid de Franse en de Europese wetgeving inzake de producten. In het bijzonder moet hij de invoerproducten aangeven volgens de vigerende wetgeving. - inzake de immateriële al dan niet gevolgschade (zoals bedrijfsverliezen, commerciële schade, koersverschillen bij de bevoorrading, aantasting van het imago, van de naambekendheid enz.). - inzake alle schade, ongeacht de oorzaak, de aard of het bedrag ervan, als gevolg van een uitval van de EDI-verbinding, van het materieel of van de computersoftware die behoort aan de Klant en/of aan een derde, of die de Prestatieverlener niet beheerst. Als gevolg daarvan verzaken de Klant en zijn verzekeraars aan elk verhaal tegen de Prestatieverlener en zijn verzekeraars voor alle schade die voortvloeit uit de aansprakelijkheidsuitsluitingen waarvan sprake in artikel
5.3. De Klant verbindt er zich dan ook toe het nodige te doen bij zijn verzekeraars. Ingeval de Klant aan deze verplichting niet tegemoetkomt of de verzaking aan het verhaal geheel noch gedeeltelijk toepassing vindt en dit ongeacht de oorzaak ervan, zal de Klant persoonlijk en volledig garant staan voor de Prestatieverlener en zijn verzekeraars.
6. VERZEKERINGEN
6.1. Voor de transportprestaties:
ingeval de marktwaarde van de producten groter is dan de wettelijke aansprakelijksheidsbeperkingen van de Prestatieverlener, heeft de Klant de mogelijkheid om aan de Prestatieverlener te vragen voor eigen rekening in te tekenen op een “schade ad valorem”, onder voorbehoud van aanvaarding door de Prestatieverlener en door middel van betaling van de overeenstemmende premie, onder nauwkeurige mededeling van de te dekken risico’s en de te waarborgen waarden. De verzekeringsinstructies moet bij elke verrichting schriftelijk worden hernieuwd.
6.2. Voor de logistieke Prestaties:
de Prestatieverlener verzekert de rechtstreekse accidentele schade waarvoor hij aansprakelijk zou kunnen zijn en die de door de Klant toevertrouwde producten te beurt zou kunnen vallen. Het komt de Klant toe de reële waarde van de te verzekeren producten schriftelijk mee te delen aan de Prestatieverlener en deze elke maand te actualiseren. Bij een schadegeval worden de verkochte producten geraamd tegen de overeengekomen verkoopprijs, exclusief btw, na aftrek van de kosten die werden bespaard als gevolg van de niet-levering. De onverkochte producten worden geraamd tegen kostprijs, exclusief btw, tegen de meest recente prijs die voorafging aan het schadegeval, transport- en opslagkosten inbegrepen.
7. VERTROUWELIJKHEID
Tijdens de hele duur van de uitvoering van de Prestaties, verbindt de Klant zich ertoe de informatie die hij vooralsnog heeft ontvangen van de Prestatieverlener alsook de informatie die de Prestatieverlener tijdens de uitvoering van de Prestaties zal meedelen, in het bijzonder de technische, financiële, commerciële en operationele informatie, strikt vertrouwelijk te beschouwen en niet aan derden mee te delen (behoudens voorafgaande en schriftelijke instemming van de Prestatieverlener).
8. INTELLECTUELE EIGENDOM
Behoudens andersluidende bepaling, is de groep waartoe de Prestatieverlener behoort eigenaar van alle informatie, visuals, logo’s, concepten, specificaties, documenten, knowhow en andere elementen vervat in de AVV en in elk contractueel document dat de Partijen bindt en/of is meegedeeld aan de Klant in het kader van de precontractuele besprekingen en de uitvoering van de Prestaties. De Klant en/of elke door hem aangeduide derde (consultant, revisor enz.) mag deze niet gebruiken zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Prestatieverlener.
9. OVERMACHT
De verplichtingen van elke Partij worden van rechtswege en zonder enige formaliteit opgeschort en haar aansprakelijkheid wordt opgeheven in geval van overmacht, zijnde gedefinieerd als onvoorziene en externe gebeurtenissen die de uitvoering van de Prestaties onmogelijk maken. Met name arbeidsconflicten, stakingen, onoverkomelijke beperkingen en alle andere omstandigheden zoals vordering, embargo, gebrek aan vervoermiddelen, algemeen gebrek aan bevoorrading, werkgelegenheids- en energiebeperkingen worden als zodanig beschouwd. Indien de overmacht langer dan dertig (30) werkdagen aanhoudt, zullen de Partijen elkaar ontmoeten om de voorwaarden voor voortzetting of beëindiging van de Diensten te bespreken. Vertraging als gevolg van overmacht verlengt de termijn voor de nakoming van de verplichtingen van de Partij die de gebeurtenis ondergaat met een even lange duur.
10. AUDIT
Voorafgaand aan elke auditprocedure verbindt de Klant zich ertoe om de Prestatieverlener minstens zeven (7) werkdagen vóór de datum van voornoemde audit schriftelijk op de hoogte te brengen, met vermelding van het doel en de uitvoeringsmodaliteiten van de audit. Alle auditkosten zijn voor rekening van de Klant.
11. UITSLUITING VAN NIET-NAKOMING
In geval van ernstige niet-nakoming veroorzaakt door een Partij en in afwijking van de bepalingen van artikel 1222 van het Frans Burgerlijk Wetboek, verzaakt elke Partij aan het recht om een beroep te doen op een derde om de verplichtingen van de in gebreke blijvende Partij na te komen. Bovendien ziet elke Partij ook af van het recht om, in afwijking van artikel 1223 van het Frans Burgerlijk Wetboek, een gebrekkige uitvoering van de Prestaties te aanvaarden en om een evenredige verlaging van de prijs te vragen.
12. DUUR
Met uitsluiting van elke andere bepaling, komen de Partijen overeen dat, in geval van een vaststaande commerciële betrekking, elke Partij er een einde kan aan stellen door middel van een aangetekende brief met ontvangstbewijs, met dien verstande dat een redelijke opzegtermijn, zoals bepaald in artikel L 442-6 5 van het Franse Wetboek van Koophandel, wordt nageleefd.
13. INTUITU PERSONAE
De Prestatieverlener verbindt zich ertoe de Prestaties uit te voeren met zijn eigen middelen. Niettemin mag hij een beroep doen op onderaanneming voor de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Prestaties. In dat geval is alleen de Prestatieverlener verantwoordelijk voor de keuze van zijn onderaannemer. Er wordt overeengekomen dat de filialen van de groep van de Prestatieverlener niet worden beschouwd als onderaannemers op grond van deze AVV. Overigens mag de Prestatieverlener zijn rechten en verplichtingen die hieruit resulteren geheel of gedeeltelijk vrij overdragen via eender welk middel en onder meer door inbreng in elke andere vennootschap van de Groep EuroFlex Logistics.
14. GESCHILLENREGELING
Het Franse recht is hierop van toepassing. In geval van een geschil over de interpretatie of de uitvoering van de Prestaties dat de Partijen niet minnelijk hebben kunnen oplossen binnen een termijn van dertig (30) werkdagen na de aanvangsdatum van de poging tot minnelijke regeling van het geschil, zullen de Partijen beslissen de rechtbank van koophandel van Parijs te vatten.
× Hoe kunnen wij u helpen?